Месяц: Октябрь 2015

23Окт/15
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов»язки голови правлiння Ваховський Анатолiй Романович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.10.2015
(дата)

Подробнее