Месяц: Июль 2017

26Июл/17
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов»язки голови правлiння       Ваховський Анатолiй Романович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.07.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року

Подробнее