Месяц: Октябрь 2017

20Окт/17
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов»язки голови правлiння Ваховський Анатолiй Романович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.10.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2017 року

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01130584
4. Місцезнаходження
08324, село Гора Бориспiльського району Київської областi, немає
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 281-79-35 (044) 281-74-05
6. Електронна поштова адреса
mail@airukraine.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці airukraine.kiev.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Подробнее