1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обовязки голови правління Ваховський Анатолій Романович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2016
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01130584
4. Місцезнаходження
08324, село Гора Бориспiльського району Київської областi, немає
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 281-79-35 (044) 281-74-05

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці airukraine.kiev.ua в мережі Інтернет 25.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов’язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Пiдприємство не отримувало лiцензiй та дозволiв, не приймало участi у створеннi юридичних осiб. Посади корпоративного секретаря немає. Закрите розмiщення облiгацiй за звiтний перiод не вiдбувалось. Випуску акцiй за звiтний перiод не вiдбувалось. Похiднi цiннi папери не випускались.Цiльовi облiгацiї не випускались. Основний вид дiяльност на даний час- надання в оренду твердого покриття та iншого нерухомого майна товариства.Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
22.07.2015 року Мiнiстерство iнфраструктури України видало наказ за №280 про лiквiдацiю приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Авiалiнiї України». На даний час пiдприємство знаходиться в станi припинення.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АД №317577
3. Дата проведення державної реєстрації 17.07.2000
4. Територія (область) Київська
5. Статутний капітал (грн) 46970500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна, 52.23 Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту, 0 немає
10. Органи управління підприємства Мiнiстерство iнфраструктури України
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» м.Київ
2) МФО банку 380333
3) поточний рахунок 26002014338280
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» м.Київ
5) МФО банку 380333
6) поточний рахунок 26002014338280

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Тимчасово виконуюча обов»язки головного бухгалтера
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Парубець Валентина Михайлiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 173803 Бориспiльський МРВ ГУМВС України в Київськiй областi
4. Рік народження 1958
5. Освіта середня спецiальна
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України», бухгалтер
8. Опис Наказом по сосбовому складу №09/о вiд 27.08.2013 звiльнено з посади головного бухгалтера за угодою сторiн вiдповiдно до п.1 ст36 КЗпП України Коршак Тамiлу Вiкторiвну, яка перебувала на данiй посадв 4 роки 8 мiсяцiв. З 28.08.2013 року наказом по особовому складу №10/о тимчавово виконуючою обов»язки головного бухгалтера призначено Парубець Валентину Михайлiвну. Т.в.о. головного бухгалтера виконує посадовi обов»язки згiдно посадової iнструкцiї головного України бухгалтера. Винагорода виплачується згiдно штатного розпису виключно в грошовiй формi. Не погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
1. Посада Виконуючий обов»язки голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ваховський Анатолiй Романович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 868637 Бориспiльський МРВ ГУ МВС України
4. Рік народження 1950
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України» — заступник голови правлiння з виробництва
8. Опис Повноваження та обов»язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода виплачується згiдно штатного розкладу виключно в грошовiй формi. За звiтний перiод вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб. За власним бажання звiльнився в. о. голови правлiння Сипко В.О., виконання обов»язкiв голови правлiння покладено на Ваховського А.Р. ( Наказ Мiнiстерства iнфраструктури України №154-О вiд 20.08.2014). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) — 14 рокiв. Попередня посада — заступник голови правлiння з виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
1. Посада Голова лiквiдацiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербань Олексiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 755965 Жовтневий РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4. Рік народження 1965
5. Освіта
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав даних немає
8. Опис даних немає

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, мiсто Київ, вулиця Бориса Грiнченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044)279-60-51 (044)279-60-51
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» вiдкрив рахунки в цiнних паперах, прийняв на зберiгання глобальний сертифiкат, зберiгає його, обслуговує випуск ЦП.

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України» за ЄДРПОУ 01130584
Територія за КОАТУУ 3220883200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 9
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 08324 с.Гора Бориспiльського району Київської областi
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2016 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 297 297 0
первісна вартість 1001 421 421 0
накопичена амортизація 1002 124 124 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4575 10197 0
первісна вартість 1011 13629 26348 0
знос 1012 9054 16151 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 4872 10494 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 12 12 0
Виробничі запаси 1101 12 12 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1008 1037 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 54 53 0
з бюджетом 1135 0 7 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 58 38 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 403 428 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 403 428 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 1535 1575 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 6407 12069 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46971 46971 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 2607 8507 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -118153 -70322 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -68575 -14844 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2 2 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 620 536 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 622 538 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 43589 19065 0
за розрахунками з бюджетом 1620 208 298 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 37 23 0
за розрахунками з оплати праці 1630 69 153 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 2 2 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 30455 6834 0
Усього за розділом IІІ 1695 74360 26375 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 6407 12069 0

 

Примітки примiтки вiдсутнi
Керівник Щербань Олексiй Миколайович
Головний бухгалтер Парубець Валентина Михайлiвна

 

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України» за ЄДРПОУ 01130584
(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 0 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 490 382
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 475 ) ( 350 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 190 ) ( 116 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( 175 ) ( 84 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 0 0
 збиток 2295 ( 177 ) ( 84 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 0 0
 збиток 2355 ( 177 ) ( 81 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 5900 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 5900 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 5900 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5723 -81

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 6 7
Витрати на оплату праці 2505 187 126
Відрахування на соціальні заходи 2510 41 40
Амортизація 2515 275 150
Інші операційні витрати 2520 156 142
Разом 2550 665 465

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4697050 4697050
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4697050 4697050
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки Примiтки вiдсутнi
Керівник Щербань Олексiй Миколайович
Головний бухгалтер Парубець Валентина Михайлiвна