1391672423_documents

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Сипко В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01130584

4. Місцезнаходження

Бориспiльський, 08324, село Гора, немає

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)281-79-35 (044)281-79-35

6. Електронна поштова адреса

parubets@email.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень «Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 81

 

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

airukraine.kiev.ua

в мережі Інтернет

25.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

2. Одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутнi; 3.Участi в створеннi юридичних осiб не приймали. 4.Посади корпоративного секретаря немає. 5. Рейтинг оцiнка Товариства не визначалась. 6. Єдиним акцiонером, який володiє 100% акцiй Товариства є держава; 7.2. Посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента.Паспортнi данi не розкриваються за вимогою фiзичних осiб; 9. загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод не проводились;10. Дивiденди не отримували; 12.2-12.5.Товариство не випускало облiгацiй, iнших та похiдних цiнних паперiв, не викупало власнi акцiї протягом звiтного перiоду та не отримувавало сертифiкатiв цiнних паперiв.Цiльовi облiгацiї не випускались.; 13, 14.4-14.5.Товариство не займається дiяльнiстю, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розповсюдження газу та води за КВЕД; 15, 18-27. Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпетечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН; 31.Товариство не складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 32. Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва не вiдбувалось. Iнша iнформацiя, що не розкрита у даному звiтi не мала фактiв наявностi на протязi звiтного року.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ № 565269

3. Дата проведення державної реєстрації

17.07.2000

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

46970500.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна

52.23 Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту

0 д/н

10. Органи управління підприємства

Мiнiстерство iнфраструктури України

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя акцiонерного товариства «Укрексiмбанк», м.Київ

2) МФО банку

380333

3) поточний рахунок

26002014338280

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя акцiонерного товариства «Укрексiмбанк», м.Київ

5) МФО банку

380333

6) поточний рахунок

26002014338280

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сипко Володимир Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 854055 04.06.1999 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Авiакомпанiя «Донбасаеро», начальник юридичного вiддiлу

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.06.2012 2 роки

9) Опис

Повноваження та обов»язки посадової особи визначенi контрактом. Винагорода виплачується згiдно штатного розкладу виключно в грошовiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб (голова правлiння) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) — 10 рокiв. Попередня посада — начальник юридичного вiддiлу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Тимчасово виконуюча обов»язки головного бухгалтера

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Парубець Валентина Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 173803 19.11.1999 Бориспiльський МРВ ГУМВС України в Київськiй областi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

середня спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України», заступник головного бухгалтера, бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.08.2013 д/н

9) Опис

Наказом по сосбовому складу №09/о вiд 27.08.2013 звiльнено з посади головного бухгалтера за угодою сторiн вiдповiдно до п.1 ст36 КЗпП України Коршак Тамiлу Вiкторiвну, яка перебувала на данiй посадв 4 роки 8 мiсяцiв. З 28.08.2013 року наказом по особовому складу №10/о тимчавово виконуючою обов»язки головного бухгалтера призначено Парубець Валентину Михайлiвну. Т.в.о. головного бухгалтера виконує посадовi обов»язки згiдно посадової iнструкцiї головного бухгалтера. До цього працювала на цьому ж пiдприємствi на посадах заступника головного бухгалтера та бухгалтера. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Винагорода виплачується згiдно штатного розпису виключно в грошовiй формi. Не погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гречко Олександр Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ «Авiакомпанiя «Донбасаеро»

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2011 д/н

9) Опис

Виконує обов»язки згiдно штатного розкладу. Винагорода не виплачується. Не погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

Мiнiстерство iнфраструктури України

37472062

01135 Україна Шевченкiвський мiсто Київ Проспект Перемоги, 14

11.09.2001

4697050

100

4697050

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

4697050

100

4697050

0

0

0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська д/н мiсто Київ вулиця Бориса Грiнченка, 3i

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(044)377-72-65

Факс

(044)279-12-49

Вид діяльності

депозитарна дiядьнiсть

Опис

д/н

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.10.2010

886/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000094197

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10.00

4697050

46970500.00

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Додаткової емiсiї протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

16165

5879

0

0

16165

5879

будівлі та споруди

16066

5687

0

0

16066

5687

машини та обладнання

16

10

0

0

16

10

транспортні засоби

71

117

0

0

71

117

інші

12

65

0

0

12

65

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

16165

5879

0

0

16165

5879

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 21634 тис. грн. У зв»язку з тим, що в попереднi перiоди не вiрно нараховувалась амортизацiя проведена уцiнка основних засобiв, що становить 6304 тис. грн.. Надiйшло основних засобiв за рiк на суму 4 тис. грн.. Вибуло за рiк iнших основних засобiв на суму 27 тис. грн. Сума нарахованого зносу за рiк: 3959 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 61,59 %. Iнформацiя про обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

68374

55595

Статутний капітал (тис. грн.)

46971

46971

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

46971

46971

Опис

Опис: використана методика розрахунку вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -115345 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -115345 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього звiтного перiоду становить -102566 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього звiтного перiоду становить -102566 тис. грн.

Висновок

Висновок: вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу,встановленого законом (п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України).

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

75748

X

X

Усього зобов’язань

X

75748

X

X

Опис:

Опис: Загальний розмiр зобов»язань Товариства за станом на 31.12.2013 року становить 75748 тис. грн.,а саме: поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов»язаннями за товари ,роботи, послуги: 44013 тис. грн.;iншi поточнi зобов»язання: 30447 тис. грн; розрахунки з оплати працi:1 тис. грн.; поточнi забезпечення: 17 тис. грн.; iншi довгостроковi фiнансовi зобов»язання: 1270 тис. грн. Щодо погашення зобов»язань Товариство дiє в рамках укладеної мирової угоди.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.08.2013

28.08.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)

ТОВ АФ «ПК Аудит-фiнанси»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)

34619277

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01054, м.Київ, вул. О.Гончара,41-А

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3886 26.10.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н П 000010 05.02.2013 30.06.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

негативна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)

ТОВ АФ «ПКФ Аудит- фiнанси»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)

34619277

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01054, м.Київ, вул. О.Гончара,41-А

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3886 26.10.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н П 000010 05.02.2013 30.06.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
ЗА 2013 РIК
Акцiонерам та Правлiнню ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Авiалiнiї України» (код ЄДРПОУ 01130584; мiсцезнаходження: юридична адреса:Київська область, Бориспiльський район, с. Гора, Аеропорт, 7 дата державної реєстрацiї 17.07.2000, далi — Товариство), що додається, яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року , звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) , звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал, та примiток за рiк, що закiнчився зазначеною датою .
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку України . Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої негативної думки.
Пiдстава для висловлення негативної думки
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю необоротних активiв Товариства та не змогли отримати iншi достатнi та вiдповiднi докази щодо наявностi основних засобiв. Висловлення нашої думки здiйснено без урахування впливу коригувань, якi могли б бути потрiбними, якби ми змогли пiдтвердити кiлькiсть та оцiнку необоротних активiв.
Ми звертаємо увагу на негативну величину чистих активiв Товариства станом на 31.12.2013 в сумi -68 374 тис.грн. та на 31.12.2012 року в сумi -55 595 тис.грн.. Також Товариство має суттєвi суми зобов’язань , погашення яких було передбачено мировою угодою вiд 29.09.2005. Умови мирової угоди не виконуються Товариством внаслiдок обмеженостi фiнансових ресурсiв. Даний чинник може послужити пiдставою для сумнiву в дотриманнi принципу безперервностi дiяльностi Товариства. Згiдно чинного законодавства України, у разi, якщо вартiсть чистих активiв господарського товариства стає меншою вiд статутного капiталу, таке товариство зобов’язане зменшити статутний капiтал. А у випадку, якщо чистi активи Товариства стають менше мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством для товариства, таке товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Негативна думка
На нашу думку в зв’язку iз значущiстю питань, про якi йдеться в попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть не подає достовiрно фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2013 р. та його фiнансовi результати за перiод, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» та Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку України
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Виходячи з Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) (затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 р. N 1360), надаємо звiт щодо питань, якi викладенi нижче:
I. на нашу думку, вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України;
II. ми не висловлюємо думки про суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством, як емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, оскiльки дата нашого висновку передує законодавчо встановленiй датi подання такої iншої iнформацiї та на розгляд аудитора така iнша iнформацiя Товариством не подавалась.
III. на основi нашої роботи, описаної в цьому висновку, нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам пiдстави вважати, що Товариством порушувалися вимоги Закону України «Про акцiонернi товариства», якi стосуються значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi);
IV. на основi нашої роботи, описаної в цьому висновку, нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам пiдстави вважати, що стан корпоративного управлiння Товариства, не вiдповiдає вимогам, якi викладенi у Законi України «Про акцiонернi товариства»;
V. пiд час виконання нами належних процедур з iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, як передбачено МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», до нашої уваги не потрапив жодний факт iснування такого ризику, який змусив би нас змiнити думку про фiнансову звiтнiсть Товариства на iншу, нiж викладена у першому параграфi нашого звiту незалежного аудитора.

Генеральний директор аудиторської фiрми
«ПКФ Аудит-фiнанси» I.О. Каштанова
Директор з аудиту аудиторської фiрми
«ПКФ Аудит-фiнанси» Т.С. Сухорукова
(сертифiкат на право здiйснення аудиту № 004724)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси» здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 26.10.2006 р. № 3886, видане за рiшенням Аудиторської палати України 26.10.2006 р. №167/3. Чинне до 30.06.2016 р.
АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» внесено до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв на пiдставi Свiдоцтва, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку серiї П № 000010 вiд 05.02.2013 року, чинного до 30.06.2016 року.
вул. О.Гончара, 41, 3 поверх, мiсто Київ, Україна, 01054, телефон 501 25 31

Договiр на проведення аудиту № 37 вiд 09.04.2014 р.
Дата початку аудиту 09.043.2014 р., дата закiнчення аудиту 25.04.2014 р.
24 квiтня 2014 року

д/н

д/н

д/н


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

0

0

2

2012

0

0

3

2011

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Заальнi збори у звiтному перiодi не проводились

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів — юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

100% акцiй — державна власнiсть

Інші (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» — перевiрка ведення облiку основних засобiв

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Пiдприємство сплачує борг по Мировiй угодi вiд 13.10.2005 у справi №138/14б-04 про банкрутство ВАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України».

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»

за ЄДРПОУ

01130584

Територія

за КОАТУУ

3220883200

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

435

Вид економічної діяльності

за КВЕД

77,35

Середня кількість працівників

11

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

с.Гора Бориспiльського району Київської областi

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

16

298

0

первісна вартість

1001

421

421

0

накопичена амортизація

1002

405

123

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

16165

5879

0

первісна вартість

1011

21634

15307

0

знос

1012

5469

9428

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

3099

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

19280

6177

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

148

12

0

Виробничі запаси

1101

148

12

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

407

962

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


7


0


0

з бюджетом

1135

9

6

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

128

108

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

956

109

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

956

109

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

112

0

0

Усього за розділом II

1195

1767

1197

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

21047

7374

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

46971

46971

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

17818

2607

0

Додатковий капітал

1410

327

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-120711

-117952

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-55595

-68374

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1270

1270

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1270

1270

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

44885

44013

0

за розрахунками з бюджетом

1620

7

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

13

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

1

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

17

17

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

30450

30447

0

Усього за розділом IІІ

1695

75372

74478

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

21047

7374

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Сипко В.О.

Головний бухгалтер

Парубець В.М.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»

за ЄДРПОУ

01130584

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1842

2366

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -1262 )

( -2120 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( -696 )

( -608 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 116 )

( 362 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

24

0

Інші доходи

2240

0

38

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 7 )

( 241 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( -99 )

( -565 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-33

-27

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( -132 )

( -592 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-8356

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-8356

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-8356

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-8488

-592

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

172

153

Витрати на оплату праці

2505

618

1033

Відрахування на соціальні заходи

2510

210

395

Амортизація

2515

619

382

Інші операційні витрати

2520

336

187

Разом

2550

1955

2150

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

4697050

4697050

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Сипко В.О.

Головний бухгалтер

Парубець В.М.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»

за ЄДРПОУ

01130584

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

20

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

7

15

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

156

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1652

1916

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -1107 )


( -53 )

Праці

3105

( -524 )

( -831 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -235 )

( -221 )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( -514 )

( -394 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток

3116

( -33 )

( -11 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість

3117

( -340 )

( -383 )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

( -141 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -149 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -21 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-871

588

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

24

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

24

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-847

588

Залишок коштів на початок року

3405

956

368

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

109

956

 

Примітки

д/н

Керівник

Сипко В.О.

Головний бухгалтер

Парубець В.М.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»

за ЄДРПОУ

01130584

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний

період

За аналогічний

період

попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності