1391672423_documents

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов»язки голови правлiння Ваховський А.Р.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01130584
4. Місцезнаходження
Бориспiльський, 08324, село Гора, немає
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)281-79-35 (044)281-79-35
6. Електронна поштова адреса
parubets@email.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень «Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 80 (2084) 28.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці airukraine.kiev.ua в мережі Інтернет 24.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 2. Одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутнi;
3.Участi в створеннi юридичних осiб не приймали.
4.Посади корпоративного секретаря немає.
5. Рейтинг оцiнка Товариства не визначалась.
6. Єдиним акцiонером, який володiє 100% акцiй Товариства є держава;
7.2. Посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента.Паспортнi данi не розкриваються за вимогою фiзичних осiб;
9. загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод не проводились;
10. Дивiденди не отримували;
12.2-12.5.Товариство не випускало облiгацiй, iнших та похiдних цiнних паперiв, не викупало власнi акцiї протягом звiтного перiоду та не отримувавало сертифiкатiв цiнних паперiв.Цiльовi облiгацiї не випускались.;
13, 14.4-14.5.Товариство не займається дiяльнiстю, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розповсюдження газу та води за КВЕД;
15, 18-27. Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпетечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН;
31.Товариство не складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
32. Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва не вiдбувалось.
Iнша iнформацiя, що не розкрита у даному звiтi не мала фактiв наявностi на протязi звiтного року.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АД № 317577
3. Дата проведення державної реєстрації
17.07.2000
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
46970500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна
52.23 Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту
0 д/н
10. Органи управління підприємства
Мiнiстерство iнфраструктури України
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя акцiонерного товариства «Укрексiмбанк», м.Київ
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26002014338280
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя акцiонерного товариства «Укрексiмбанк», м.Київ
5) МФО банку
380333
6) поточний рахунок
26002014338280

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Виконуючий обов»язки голови правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ваховський Анатолiй Романович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 868637 Бориспiльський МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України», заступник голови правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.08.2014 д/н
9) Опис
Повноваження та обов»язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода виплачується згiдно штатного розкладу виключно в грошовiй формi.Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 20.08.2014 №154-О звiльнено Сипка Володимира Олександровича вiд виконання обов»язкiв голови правлiння вiдповiдно до п.1 ст.36 КзпП за згодою сторiн та покладено з 21 серпня 2014 року виконання обов»язкiв голови правлiння на Ваховського А.Р. на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом товариства. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Попередня посада — заступник голови правлiння ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України», 9 рокiв 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
тимчасово виконуюча обов»язки головного бухгалтера
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Парубець Валентина Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 173803 Бориспiльський МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України», заступник головного бухгалтера, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.08.2013 д/н
9) Опис
З 28.08.2013 року наказом по особовому складу №10/о тимчавово виконуючою обов»язки головного бухгалтера призначено Парубець Валентину Михайлiвну. Змiн у персональному складi (головний бухгалтер) в 2014 роцi на вiдбувалось. Т.в.о. головного бухгалтера виконує посадовi обов»язки згiдно посадової iнструкцiї головного бухгалтера. Винагорода виплачується згiдно штатного розпису виключно в грошовiй формi. Загальний стаж роботи 35 рокiв.До цього працювала на цьому ж пiдприємствi на посадах заступника головного бухгалтера та бухгалтера. Не погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Мiнiстерство iнфраструктури України 37472062 01135 Україна Шевченкiвський мiсто Київ Проспект Перемоги, 14 4697050 100 4697050 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Усього 4697050 100 4697050 0 0 0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська д/н мiсто Київ вул. Бориса Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044)377-72-65
Факс (044)279-12-49
Вид діяльності депозитарна дiядьнiсть
Опис д/н

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.10.2010 886/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000094197 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10.00 4697050 46970500.00 100
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Додаткової емiсiї протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5879 5174 0 0 5879 5174
будівлі та споруди 5687 5091 0 0 5687 5091
машини та обладнання 10 2 0 0 10 2
транспортні засоби 117 16 0 0 117 16
інші 65 65 0 0 65 65
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5879 5174 0 0 5879 5174
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв: 13629 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 62,04 %. Сума нарахованого зносу: 8455 тис. грн. Iнформацiя про обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi. Емiтент знаходиться у станi банкрутства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -68438 -68374
Статутний капітал (тис. грн.) 46971 46971
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 46971 46971
Опис Опис: використана методика розрахунку вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -115409 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -115409 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього звiтного перiоду становить -115345 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього звiтного перiоду становить -115345 тис. грн.
Висновок Висновок: вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу,встановленого законом (п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України).

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 75657 X X
Усього зобов’язань X 75657 X X
Опис: Опис: Загальний розмiр зобов»язань Товариства за станом на 31.12.2014 року становить 75657 тис. грн.,а саме: поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов»язаннями за товари ,роботи, послуги: 43704 тис. грн.; iншi поточнi зобов»язання: 30456 тис. грн; розрахунки з оплати працi: 98 тис. грн.; розрахунки з бюджетом: 85 тис. грн.; розрахунки зi страхування: 43 тис. грн.; внутрiшнi розрахунки: 1 тис. грн.; iншi довгостроковi фiнансовi зобов»язання: 1270 тис. грн.
Щодо погашення зобов»язань. У зв»язку з порушенням графiка виплат зобов»язань за Мировою угодою вiд 29.09.2005 у справi про банкрутство ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України», деякi кредитори звернулись до суду. За рiшенням судiв 15.10.2014 на кошти боржника (ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України») накладено арешт. На даний час дiяльнiсть товариства «паралiзована». В результатi цього вчасно не сплачується заробiтна плата, податки, страховi внески, росте заборгованiсть за отриманi послуги.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
20.08.2014 21.08.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.08.2014 21.08.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) ТОВ АФ «Блискор»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 30116289
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 07300, Київська область, м.Вишгород, «Карат», буд.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1992 04.11.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н П 000005 29.01.2013 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** негативна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) ТОВ АФ «Блискор»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 30116289
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 07300, Київська область, м. Вишгород, «Карат», буд.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1992 04.11.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н П 000005 29.01.2013 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(Звiт незалежних аудиторiв)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
станом на кiнець дня 31.12.2014 рокуАкцiонерам та Правлiнню ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Вступний параграф
Нами був проведений аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Авiалiнiї Українi» (код ЄДРПОУ 01130584; мiсцезнаходження: 08324, Київська область, Бориспiльський район, с. Гора, дата державної реєстрацiї 17.07.2000р., в подальшому Товариство), яка додається – повний комплект фiнансової звiтностi, що включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р. (форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк (форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк (форма №3), Звiт про власний капiтал за 2014 рiк (форма №4) та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, якi чиннi в Українi, з дотриманням прийнятої облiкової полiтики, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, та у вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, якi чиннi в Українi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової iнформацiї вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, якi чиннi в Українi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок. Ця вiдповiдальнiсть включає також вибiр i застосування вiдповiдної облiкової полiтики та прийняття облiкових оцiнок, якi вiдповiдають певним обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i незалежнi аудиторськi докази для висловлення нашої негативної думки.
Пiдстави для висловлення негативної думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань на початок звiтного перiоду та на його кiнець, оскiльки був призначений аудитором ПрАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї Українi» пiсля 31 грудня 2014 року. У Аудитора не було можливостi впевнитись щодо кiлькостi активiв та зобов’язань, вартiсть яких вiдображена у фiнансової звiтностi станом на 01 сiчня 2014 року та станом на 31 грудня 2014 року, через виконання альтернативних процедур або iншим способом. Оскiльки залишок активiв та зобов’язань на початок перiоду впливає на визначення результатiв операцiй, Аудитор не мав змогу визначити, чи потрiбнi коригування результатiв операцiй на початок перiоду за 2014 рiк. Аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 року модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних звiтного перiоду i вiдповiдних показникiв.
Ми звертаємо увагу на негативну величину чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014р. в сумi – 68 438 тис. грн. та на 31.12.2013р. в сумi – 68 374 тис. грн. Також Товариство має суттєвi суми зобов’язань, погашення яких було передбачено мировою угодою вiд 29.09.2005р. Умови мирової угоди не виконуються Товариством внаслiдок обмеженостi фiнансових ресурсiв. Даний чинник може послужити пiдставою для сумнiв в дотриманнi принципу безперервностi дiяльностi Товариства. Згiдно чинного законодавства України, у разi, якщо вартiсть чистих активiв господарського товариства стає меншою вiд статутного капiталу, таке товариство зобов’язане зменшити статутний капiтал. А у випадку, якщо чистi активи товариства стають менше мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством для товариства, таке товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Негативна думка
На нашу думку, в зв’язку iз значущiстю питань, про якi йдеться в попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть не подає достовiрно фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2014р. та його фiнансовi результати за перiод, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» та Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку України.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на той факт, що поточний стан економiки України, де є основним мiсцем ведення бiзнесу Товариства, має ознаки негативного впливу поточної суспiльно-полiтичної ситуацiї в країнi, яка може характеризуватися як кризова. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.Аудиторський висновок (Звiт незалежних аудиторiв) щодо вимог iнших нормативних та законодавчих актiв:
Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї Українi» функцiонує на законних засадах i у своїй дiяльностi керується чинним законодавством та установчими документами.
Ми не висловлюємо думки про суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством, як емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, оскiльки дата нашого висновку передує законодавчо встановленiй датi подання такої iншої iнформацiї та на розгляд аудитора така iнша iнформацiя Товариством не подавалась.Впродовж 2014 року вчинення Товариством значного правочину — правочин, учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, не здiйснювалось.
Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв. Товариство застосовує систему внутрiшнього контролю, яка полягає в перевiрцi вже виконаних операцiй з метою перевiрки їх на вiдповiднiсть iнструктивним матерiалам, вказiвкам та нормативним актам дiючого законодавства.
Iнформацiя, отримана в результатi аудиторських процедур, а саме: iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв, не виявила суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк, згiдно вимог МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi».
Статутний капiтал Товариства подiлений на 4 697 050 (чотири мiльйона шiстсот дев’яносто сiм тисяч п’ятдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 (десять) грн. кожна.
До прийняття органом приватизацiї окремого рiшення про приватизацiю майна Товариства у державнiй власностi перебуває 100 вiдсоткiв його акцiй.

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на кiнець дня 31.12.2014 р. не вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Блискор» здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1992, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98 та подовженого рiшенням Аудиторської палати України вiд 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року, ТОВ Аудиторська фiрма «Блискор», включена до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв — Свiдоцтво: П 000005, 29.01.2013 р., чинне до 04.11.2015 року.
Мiсце знаходження головного офiсу ТОВ Аудиторської фiрми «Блискор»: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, «Карат», буд. 5-А.
Телефони: (044) 5014405, (044) 3315735; тел./факс: (044) 5853693.
Незалежний аудитор, який пiдписує висновок:
Генеральний директор ТОВ АФ «Блискор» — Чуєнков Андрiй Євгенович — здiйснює дiяльнiсть на пiдставi сертифiката аудитора Серiя А № 003571, виданого рiшенням Аудиторської палати України № 73 вiд 18.12.1998 р. та продовженого строком до 18 грудня 2017 р. рiшенням Аудиторської палати України № 261/2 вiд 29.11.2012 р.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Авiалiнiї Українi» проведено згiдно з договором № 15032200 вiд 26.03.2015 р., за перiод з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.
Метою аудиту є надання висновку, що фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до чинного в Українi законодавства та справедливо i достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає (або не вiдображає) дiйсний фiнансовий стан Товариства.

Аудит розпочато 26.03.2015 р., закiнчено 17.04.2015 р.

Генеральний директор А.Є. Чуєнков
ТОВ АФ «Блискор»
Дата видачi аудиторського висновку: 17 квiтня 2015 р.
Мiсце видачi аудиторського висновку: Київська обл., м. Вишгород, «Карат», буд. 5-А.

д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 0 0
2 2013 0 0
3 2012 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Заальнi збори у звiтному перiодi не проводились Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) 100% акцiй — державна власнiсть
Інші (запишіть) д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Так
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Пiдприємство сплачує борг по Мировiй угодi вiд 13.10.2005 у справi №138/14б-04 про банкрутство ВАТ «Авiакомпанiя Авiалiнiї України».

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України» за ЄДРПОУ 01130584
Територія за КОАТУУ 3220883200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 435
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 11
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса с.Гора Бориспiльського району Київської областi
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 298 297 0
первісна вартість 1001 421 421 0
накопичена амортизація 1002 123 124 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 5879 5174 0
первісна вартість 1011 15307 13629 0
знос 1012 9428 8455 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 6177 5471 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 12 19 0
Виробничі запаси 1101 12 19 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 962 1085 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 0 40 0
з бюджетом 1135 6 7 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 3 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 108 105 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 109 492 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 109 492 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 1197 1748 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 7374 7219 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46971 46971 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 2607 2607 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -117952 -118016 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -68374 -68438 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1270 1270 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1270 1270 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 44013 43704 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 85 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 43 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1 98 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 1 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 17 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 30447 30456 0
Усього за розділом IІІ 1695 74478 74387 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 7374 7219 0
Примітки д/н
Керівник Ваховський А.Р.
Головний бухгалтер Парубець В.М.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України» за ЄДРПОУ 01130584
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 0 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1856 1842
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1367 ) ( 1262 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 574 ) ( 696 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( 85 ) ( 116 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1 24
Інші доходи 2240 105 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 102 ) ( 7 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 0 0
 збиток 2295 ( 81 ) ( 99 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2 33
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 0 0
 збиток 2355 ( 79 ) ( 66 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 -8356
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 -8356
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 -8356
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -79 -8422
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 72 172
Витрати на оплату праці 2505 614 618
Відрахування на соціальні заходи 2510 210 210
Амортизація 2515 608 619
Інші операційні витрати 2520 357 336
Разом 2550 1861 1955
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 4697050 4697050
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки д/н
Керівник Ваховський А.Р.
Головний бухгалтер Парубець В.М.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України» за ЄДРПОУ 01130584
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 1879 0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 20
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 193 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 1652
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 137 ) ( 1107 )
Праці 3105 ( 414 ) ( 524 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 190 ) ( 235 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 286 ) ( 514 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 33 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 211 ) ( 340 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 75 ) ( 141 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 636 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 3 ) ( 149 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 24 ) ( 21 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 382 -871
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1 24
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1 24
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 383 -847
Залишок коштів на початок року 3405 109 956
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 492 109
Примітки д/н
Керівник Ваховський А.Р.
Головний бухгалтер Парубець В.М.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України» за ЄДРПОУ 01130584
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки д/н
Керівник Ваховський А.Р.
Головний бухгалтер Парубець В.М.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України» за ЄДРПОУ 01130584
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 46971 2607 0 0 -117952 0 0 -68374
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 15 0 0 15
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 46971 2607 0 0 -117937 0 0 -68359
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -79 0 0 -79
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -79 0 0 -79
Залишок на кінець року 4300 46971 2607 0 0 -118016 0 0 -68438
Примітки д/н
Керівник Ваховський А.Р.
Головний бухгалтер Парубець В.М.
Майнкрафт от А до Я - http://azminecraft.ru/