841285_597189863663208_1394292834_o

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов»язки голови правлiння Ваховський Анатолiй Романович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.08.2015
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08324, село Гора Бориспiльський район Київська область, немає
4. Код за ЄДРПОУ
01130584
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 281-73-65 (044) 281-79-35
6. Електронна поштова адреса
mail@airukraine.kiev.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.08.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці airukraine.kiev.ua в мережі Інтернет 05.08.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації Наявність у емітента кредиторів (так/ні)
1 2 3 4
1 05.08.2015 Мiнiстерство iнфраструктури України Так
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Цивiльного та Господарського кодексiв України, Закону України «Про управлiння об»єктами державної власностi», з метою упорядкування перелiку пiдприємств, установ та органiзацiй, якi вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 березня 2011 року № 265 «Питання управлiння Мiнiстерством iнфраструктури об»єктами державної власностi» належать до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України виданий наказ вiд 22.07.2015 за № 280 про лiквiдацiю приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Авiалiнiї України», код ЄДРПОУ 01130584, зареєстрованого за адресою: 08324, село Гора Бориспiльського району Київської областi. Наказ отриманий 05.08.2015 року.
Єдиним акцiонером являється держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.
За даними фiнансової звiтностi за 2014 рiк, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом):
пасиви
— статутний капiтал 46971 тис. грн.;
— капiтал у дооцiнках 2607 тис. грн.;
— вартiсть чистих активiв -68438 тис. грн.
— сума зобов»язань 75657 тис. грн..
активи
— необоротнi активи 5471 тис. грн.;
— оборотнi активи 1748 тис. грн..
Автор: navesvam.ru